👏 बाप... एक वटवृक्षाची सावली

😍 आई आपल्या बाळाला जगात आणते, तर वडील आपल्या मुलाला जग दाखवतो. त्यामुळे आपल्या जन्मा…