बाप-लेकीचे हातपाय बांधुन दरोडेखोरांनी 25 शेळ्या पळवल्या

● धारूर तालुक्यातील अरणवाडी येथे अज्ञात चोरट्याने बापलेकीचे हातपाय बांधुन त्यांना मारहाण …