पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा

Applications are being invited online from eligible candidates for 57 posts of various po…